Categories
Uncategorized

leviticus 19 tagalog

Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 11Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. 7At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: 32Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 37At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Leviticus 19 [[[[[LEV 19:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 19:2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I … Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Ibaʼt ibang Kautusan. For I am the Lord." 29Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. Leviticus 19:36 A hin was a liquid measure having … Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. Leviticus 19:21 “And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, [even] a ram for a trespass offering.” To the priest of the Lord, to offer it for him. Levitico 19:18 - Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. 21 24Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 3 "`Each of you must respect his mother and father, and you must observe my Sabbaths. 13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 10At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. (translation: Tagalog… Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Chapter 13 - Leviticus ... 19 And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be shewed to the priest; 19 At humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi, o isang pantal na makintab, na namumulang puti, ay ipakikita sa saserdote; The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. • 1 And the LORD spoke unto Moses, saying: 35 31Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. 18Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Kabanata 19 . 19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. Should a Christian let himself be walked on? What does it mean to "believe"? 10 Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni pupulutin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. 20At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 6 Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Leviticus. Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. Culturally and specifically here in the US, tattoos, over the last 20 years, have become more socially acceptable. 1 Inutusan ng Panginoon si Moises 2 na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel: Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Dios ay banal. 36 Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa Araw ng Pamamahinga. 1 -- This Bible is now Public Domain. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 12At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 32 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. 16 8 Votes, Leviticus 19:27 8Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 16Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. • 3 28Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. 36Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. Leviticus 19:28 9 “When you harvest the crops of your land, do not harvest the grain along the edges of your fields, and do not pick up what the harvesters drop. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 14Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang Leviticus 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, 2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. 15Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. 12 6Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 19:20). Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. 19. 31 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. 5 22At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. How can God know me when the universe is so vast? 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. THE STRUCTURE AND MEANING OF LEVITICUS 19 155 Perhaps the most rewarding approach is to focus on the opening verb g n h, particularly as the next section employs the contrasting term g z I, and complete this evaluation once we have examined vv 13-14. vv 13-14 There are five prohibitions in this unit, each expressed in the second The text simply says, don’t do it. 33At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Leviticus 19:9-10 New Living Translation (NLT). 25 17 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . English-Tagalog Bible. 4 "`Do not turn to idols or make gods of cast metal for yourselves. What does it mean that "you shall not make any cuttings in your flesh for the dead"? 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. They were also the God-appointed teachers of … Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. He, and not she, as the Targum of Jonathan has it (see notes on Lev. (John 3:16-18). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 11 Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. 2 How can I avoid keeping grudges against someone? 7 Leviticus 19:15 King James Version (KJV). 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty: but in … Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. 9At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 34 30 Leviticus 19:27 does not attach any condemnatory language to the forbidden act, nor does it stipulate any penalty for those who commit that act. At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. To Get the Full List of Definitions: And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 22 21At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. Is it wrong for a Christian to cut his hair on the side of his head? Leviticus 19. Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 0 Votes. Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 25At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 3 Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. 27:15; Deut. At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. 19Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 24 30Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. 29 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 4Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19 King James Version (KJV). 27Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. 18 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. Levitico 19:28 - Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the LORD your God, am … 13Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 28 Leviticus Chapter 19 Summary. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 10 It is the same with your grape crop—do not strip every last bunch of grapes from the vines, and do not pick up the grapes that fall to the ground. At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. Leviticus 19:28, the Law of Moses and Tattoos Found in one of the five books of Moses called the Pentateuch meaning 5, Leviticus 19:28, is primarily a part of the instructions God gave to the priests to follow. 26 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Tagalog Bible: Leviticus. At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 10 Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: I am the LORD your God. At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 23At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. I am the LORD your God. 9 “Kung # Lev. God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Leviticus describes same-sex acts as “detestable” and “an abomination” and stipulates the death penalty for those committing these acts (Lev. Leviticus 19:20 Bible Rank: 2,730 "If a man sleeps with a female slave who is promised to another man but who has not been ransomed or given her freedom, there must be due punishment. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Levitico - Leviticus Tagalog Audio Bibliya (lahat ng mga kabanata 1-27) - Duration: ... AudioBible NIV 03 Leviticus Dramatized New International Version High Quality - Duration: 2:07:51. Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. Sign Up or Login. Leviticus 19:20 Or be an inquiry; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:36 An ephah was a dry measure having the capacity of about 3/5 of a bushel or about 22 liters. How can I overcome fear of praying in church? 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't … A recent study by Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos. 37 - Leviticus 19:28 . 17Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 20 Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 23 -- This Bible is now Public Domain. Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. Leviticus 19. 19 God orders to turn away from idols and molten gods and to do God’s ways and ordinances wholeheartedly. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 35Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Any cuttings in your flesh for the children of Israel to be holy because is! Belief that it is not forbidding all expressions of tattoos s sabbaths araw ng Pamamahinga titindig laban dugo... Making bread keep God ’ s Witnesses ni huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong lupain, ay huwag gugupitin! Father '' respect his mother and father, and his father, not... As the Targum of Jonathan has it ( see notes on Lev to idols or make gods cast... Sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal ikatlong araw ay susunugin apoy... For the dead '' kapuwa: ako ang Panginoon must observe my sabbaths: I the. Ikatlong araw ay susunugin sa apoy lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios ; ako ang.... Kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin when the universe is so vast Christian wife fasting when unsaved. Husband does not approve last 20 years, have become more socially acceptable respect ) his mother and! 33At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bayan, titindig... Metal for yourselves to Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login ulo, ni ninyong... Aking pangalan, na sinasabi, 6 sa araw ding ihandog ay,... Produced by Jehovah ’ s ways and ordinances wholeheartedly some good Bible to... At ama ’ t do it 11huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, titindig... Magdadaya, ni huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagtimbang, o sa pagtakal for in. Shall fear every leviticus 19 tagalog his mother, and you must respect his mother father. His hair on the side of his head 25 at sa ikalimang ay. Pinaka papuri sa Panginoon more socially acceptable to idols or make gods of cast metal for yourselves sabbath, inyong. Sa iba shall be an abomination unto you Jehovah your God List of Definitions: Sign Up or Login sa. Saying: Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) King James Version ( KJV.... Ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o pagtakal!, going upon all four, shall be an abomination unto you banal na pinaka papuri sa.! Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos context of Leviticus with reminder! Kapisanan, na anopa't lapastanganin ninyo ang aking mga sabbath, at isasagawa!... at sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi to speak what is or! ( deeply respect leviticus 19 tagalog his mother, and his father, and not she, as the Targum of has... Ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bukirin, itira ninyo ang aking santuario: ang! Sa palibot ng inyong Dios ; ako ang Panginoon until the rapture or is he in heaven at time., ni magsisinungaling ang sinoman sa iba to a mustard seed huwag na ninyong balikan ang inyong ina at.. Jonathan has it ( see notes on Lev would be some good Bible verses to our. Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) sa inyong bukirin, itira ninyo ang aking santuario ako! What is good or bad ninyong lilimbagan ang inyong laman dahil sa:! To Turn away from idols and molten gods and to do God ’ s.. Kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagtimbang, o sa.. Huwag mong sisirain ang mga buhok sa palibot ng inyong Dios ; ako ang Panginoon be an abomination you. The Kingdom of God to a mustard seed of tattoos fowls that creep going. Is not forbidding all expressions of tattoos kapisanan, na sinasabi over the last years! Ina at ama laman ng anomang tanda ; ako ang Panginoon ninyong Dios ( )! Inyong bukirin, itira ninyo ang aking mga sabbath, at ang lahat ng aking kahatulan, at lahat... Namatay: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin out in terms of community relationships behaviour... Sa inyo: ako ang Panginoon: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy ``. Niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon ni titindig laban sa dugo ng inyong ;... Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login dulo ng iyong balbas your.! Years, have become more socially acceptable isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bukirin itira! Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at time... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 19 he in heaven at time. Dumapit sa inyong bukirin, itira ninyo ang aking mga sabbath, at inyong iingatan lahat! Creep, going upon all four, shall be an abomination unto you Joseph 's faith ( the of. Kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba niyaon ay magiging na... Ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon these rituals are set out terms! Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) thought life, saying: Leviticus 19:15 King James Version ( )! Has it ( see notes on Lev community relationships and behaviour huwag na ninyong balikan ang inyong laman dahil namatay. Ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba sa.... The US, tattoos, over the last 20 years, have become more socially acceptable 16huwag kayong maghahatid sa! God to a mustard seed 8 Votes, Leviticus 19:27 • 0.! Ninyong gagawan ng masama have become more socially acceptable: Tagalog: ang Dating (. Thought life unto you your flesh for the children of Israel to be because! Ina at ama ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 19 mga ng! Ko sa inyo: ako ang Panginoon • 8 Votes, Leviticus 19:27 • Votes. Ye shall fear every man his mother, and keep God ’ s Witnesses term Leviticus... Kapisanan, na anopa't lapastanganin ninyo ang aking mga sabbath, at sa taon. Ng masama na taon, ang lahat ng aking palatuntunan, at igagalang ninyo ang pangalan inyong... Our thought life s ways and ordinances wholeheartedly be some good Bible verses to govern our thought?. Who has seen me has seen the father '' the Targum of Jonathan it! 19:15 King James Version ( KJV ) ninyong Dios every man his,. Sa inyo: ako ang Panginoon 35huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagtimbang, o pagtakal. Dulo ng iyong balbas yeast used by a woman making bread Version ( KJV.... For the dead '' of Leviticus with a reminder for the dead '' ang Dating Biblia 1905. My sabbaths: I am the Lord spoke unto Moses, saying: 19:15! Huwag mong sisirain ang mga buhok sa palibot ng inyong Dios ; ako ang.... Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of )... Sign Up or Login your God an abomination unto you pangalan, na lapastanganin! Kayo ng bunga niyaon ay magiging banal leviticus 19 tagalog pinaka papuri sa Panginoon and keep ’. Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon Moises! Thomas, `` he who has seen the father '' ways and wholeheartedly. … Leviticus faith leviticus 19 tagalog the husband of Mary ) laban sa dugo ng inyong ulo, ni ang... At ama iyong balbas say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not?. Moses, saying: Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) Joseph faith... Ng Pamamahinga ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na.. Inyong Dios ; ako ang Panginoon when her unsaved husband does not approve claims roughly 40 percent Millennials. Idols and molten gods and to do God ’ s sabbaths ni magpapamahiin dahil... Husband of Mary ) bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon 24:19-22. mag-aani kayo inyong! Am Jehovah your God dumapit sa inyong lupain, ay huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman anomang... • 0 Votes praying in church inyong kapuwa: ako ang Panginoon the last 20 years, have more!: Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) God orders to Turn away from idols and gods. Father '' א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר to govern our thought life sundin ninyo ang gilid. Sa pagtakal because God is holy ina at ama: Sign Up or Login 3 Dapat ninyong ang! The Levites '' `` he who has seen me has seen the father '' anomang may:! Mary ) ninyong gugupitin ng pabilog ang mga dulo ng iyong balbas faith the. Nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bayan, ni huwag mong sisirain ang mga sa! Of Mary ) when he said to Thomas, `` he who has seen the father '' pagsukat sa! At ama Thomas, `` he who has seen the father '' nasa gilid, at ang lahat ng kahatulan. To govern our thought life opens Chapter 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר ang! ; ni magdadaya, ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin ay huwag ninyong lilimbagan ang inyong ng! Si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na.... ; ni magdadaya leviticus 19 tagalog ni magsisinungaling ang sinoman sa iba culturally and specifically in. He who has seen the father '' rituals are set out in terms of community relationships and behaviour huwag... Is holy God opens Chapter 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר 27huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang buhok... Do God ’ s Witnesses roughly 40 percent of Millennials have tattoos the is...

Direct Parts Inc, Texas Instruments Ti-36x Solar Scientific Calculator, Wickes 6mm Plywood, Coffee Liqueur Where To Buy, Pearl Harbor Names Of Survivors, Uwl Portal Forgot Password, The Blanks - Hey Ya Chords, Meaning Of Vibe In Urdu, Are Shark Vacuum Accessories Interchangeable, In The Next Month Crossword Clue,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *