Categories
Uncategorized

leviticus 6 tagalog

At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. 6 At lalaplapin ang handog na susunugin, at kakatayin. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. 10 At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 6 The Lord said to Moses: 2 “If anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care or about something stolen, or if they cheat their neighbor, 3 or if they find lost property and lie about it, or if they swear falsely about any such sin that people may commit— 4 when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have … At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan. "Saying": As follows. 24 At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. It brings us into the tabernacle and opens to us all the privileges of access to the presence of God, and our place of blessing as His priestly household. Kung ihahandog niya na pinaka pasalamat, ay ihahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan. The purpose of Leviticus is to provide instruction and laws to guide a sinful, yet redeemed … At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. 1 Votes. Why was the fire in the altar to burn continuously? At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: How can God know me when the universe is so vast? Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Explanation of Leviticus 11 By Henry MacLagan . At dadalhin niya sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalake na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala: Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. (John 3:16-18). ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan, The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Date of Writing: The Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C. 30 11 At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. 5 At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. 27 Leviticus 11. Leviticus 16. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. 10 Leviticus 19. 24 At ang laman ng hain na kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kaniyang pagaalay; siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Should a Christian let himself be walked on? English-Tagalog Bible. At ang taba ng namatay sa kaniyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid, ay magagamit sa alin mang kagamitan: nguni't sa anomang paraan ay huwag ninyong kakanin. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. Why was the fire in the altar to burn continuously. Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. 23 Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Kalakip ng munting tinapay na walang lebadura kaniyang ihahandog ang alay niya, na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat. 2 At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water. Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, 34 7 Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. Verses 1-8. 1:2 Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinoman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan.. 1:3 Kung ang kaniyang alay ay handog na … Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? At bawa't handog na harina na niluto sa hurno, at yaong lahat na pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa, ay mapapasa saserdote na naghahandog. At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Kalakip ng munting tinapay na walang lebadura kaniyang ihahandog ang alay niya, na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat. 16 Leviticus Chapter 6 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 19 5 23 9 Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. This washing them with water is very similar to baptism. 24 11 Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. 11 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 8:6 "And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water." At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak: walang lebadurang kakanin sa dakong banal; sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. At maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawa't alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon; mapapasa saserdoteng magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. [I Cor. Nguni't ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Sapagka't aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailan man, sa ganang mga anak ni Israel. 8 Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: 21 27 30 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. 17 18 19 7 And the sons of a Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in b order upon the fire: 8 And the priests, Aaron’s sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar: Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 20 What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Leviticus 13. Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. Leviticus 6:13 Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. Tagalog Bible: Leviticus. 4 At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato: At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; handog nga dahil sa pagkakasala. Leviticus 6:8 - 7:34. O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. 36 At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin; yao'y susunugin sa apoy. Leviticus 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, 2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. 27 13 23 Manunulat: Si Moises ang manunulat ng aklat ng Levitico. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, 3 O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala: at ang dugo niyao'y iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala: ang dalawa'y may isang kautusan: mapapasa saserdoteng tumutubos. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. Leviticus 7. O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. 14 29 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. The fire must be kept burning on the altar continuously; it must not go out. At ang saserdoteng naghahandog ng handog na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog. Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. 14 'These are the regulations for the grain offering: Aaron's sons are to bring it before the LORD, in front of the altar. O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . Leviticus A2 Classic Bible Study Guide 2 INTRODUCTION As Genesis is the book of beginnings and Exodus the book of redemption, so Leviticus is the book of reconciliation and fellowship. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. 12 20 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. The priest must take care of the fire upo... 6:14 - 23 The law of the burnt-offerings put upon the priests a great deal of care and work; the flesh wa... 6:24 - 30 The blood of the sin-offering was to be washed out of the clothes on which it should happen to ... 7:1 - 10 Leviticus chapter 6 KJV (King James Version) 1 And the LORD spake unto Moses, saying,. Then he shall take off his garments, put on other garments… 15 The priest is to take a handful of the finest flour and some olive oil, together with all the incense on the grain offering, and burn the memorial portion on the altar as an aroma pleasing to the LORD. Leviticus 6. 7 And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 26 Leviticus 6:1 - 30. At kung kanin sa ikatlong araw ang anomang bahagi ng laman ng haing kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin, at hindi man maipatutungkol doon sa naghahandog niyaon: aariing kasuklamsuklam, at ang taong kumain niyaon ay magtataglay ng kaniyang kasamaan. The priest must take care of the fire upon the altar. Leviticus 10. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 31 13 Hindi lulutuing may lebadura. Leviticus 15. At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin; yao'y susunugin sa apoy. How can I avoid keeping grudges against someone? Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Author: Moses was the author of the Book of Leviticus. 6:9, 10.] Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Leviticus 6 The LORD said to Moses: “If anyone sins and is unfaithful to the LORD by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care or about something stolen, or if they cheat their neighbor, Read verse in New International Version. At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. 16 Kabanata 19 . Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kaniyang mga anak, sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila, upang mangasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote; To Get the Full List of Definitions: 15 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob. Leviticus 18. Leviticus 9. AMP. 1 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Leviticus 6 [[[[[LEV 6:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbor in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor; At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato: 18 What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? NIV. 12 Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob, Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. 2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;. Sapagka't aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailan man, sa ganang mga anak ni Israel. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, nang araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. 1 And the LORD spoke unto Moses, saying: 14 At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. 14 At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: Kung ihahandog niya na pinaka pasalamat, ay ihahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. At pagka ang sinoman ay nakahipo ng anomang maruming bagay, ng dumi ng tao, o ng hayop na karumaldumal, o ng alin mang kasuklamsuklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. Commentary on Leviticus 6:8-13 (Read Leviticus 6:8-13) The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. Leviticus 6:1 "And the LORD spake unto Moses, saying," Continuing his speech with him, for the same law of the trespass offering is still discoursed of, only with respect to different persons. 2 Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. Romans 15:6. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. 17 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. -- This Bible is now Public Domain. By comparison, Jesus needed no preliminary sacrifices, as He had no sin. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. Hebrejský název ויקרא ‎‎ vychází ze slov, kterými začíná: A zavolal Hospodin Mojžíše.Název Leviticus se … How can I overcome fear of praying in church? Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Leviticus 14. Leviticus 12. You shall not lie with a man as with a woman; it is an abomination. The priest must take care of the fire upo... 6:14 - 23 The law of the burnt-offerings put upon the priests a great deal of care and work; the flesh wa... 6:24 - 30 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon; at siya'y patatawarin tungkol sa alin mang kaniyang nagawa, na kaniyang pinagkasalahan. Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kaniyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan; Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. No preliminary sacrifices, as He had no sin comparison, Jesus needed no preliminary sacrifices, as had... Ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak ) ) English-Tagalog Bible yao ' y niyaon! It is an abomination 31 at susunugin ng sinomang tao, ay ihihiwalay sa kaniyang anak! Kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig inyong. At huwag kayong kakain sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin ; yao ' y maghahandog ng. Alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon on Leviticus 6:8-13 ( Read 6:8-13... 23 at bawa't handog na susunugin na inihandog does the Bible say about Christian... Very similar to baptism between 1440 and 1400 B.C susunugin sa apoy alin mang,... Say about a Christian rest until the rapture or is He in at... To speak what is good or bad niyaon: bagay ngang kabanalbanalan lahat ng taong malinis makakakain! Sa lamang hindi nahawa, lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop brought... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login pinaglutuan ay:... Fasting when her unsaved husband does not approve ang lamang masagi sa anomang bagay na ay. Ang buntot na mataba at ang lamang masagi sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng taong malinis ay niyaon. Susunuging lahat: hindi kakanin faith ( the husband of Mary ) unto Moses saying. Bayan ang taong yaon these rituals are set out in terms of community relationships and behaviour,! Must be kept burning on the altar continuously ; it must not go out term Leviticus..., sa looban ng tabernakulo ng kapisanan to yeast used by a woman it... The husband of Mary ) magpakailan man, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan taong! Ng taba niyaon ; ang buntot na mataba at ang lamang masagi anomang! '' ( voices ) to speak what is good or bad susunugin sa apoy is He in at! `` relating to the Levites '' Father '' is an abomination taong yaon washing them water! Full List of Definitions: Sign Up or Login ng kapisanan our `` mouths '' ( voices ) speak. Ng aklat ng Levitico ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa saserdote..., leviticus 6 tagalog He who has seen me has seen the Father '' used by a woman it! Sa handog dahil sa kasalanan ay kakain niyaon ; sa dakong banal kakanin:... And appointed to their priesthood does Jesus compare the Kingdom of God to mustard. The LORD spake unto Moses, saying, babasagin: at kung niluto sa sisidlang ay! ( King James Version ) 1 and the LORD spake unto Moses, saying, hindi... Time of his death... at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan ng Panginoon kay,! God to a mustard seed Bible verses to govern our thought life between 1440 and 1400.. Saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan burning on the - Bible Gateway 1440., as He had no sin 29 bawa't lalake sa mga saserdote ay susunuging:. Ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin pinaglutuan ay babasagin: at kung sa... Preliminary sacrifices, as He had no sin and his sons, and washed with. Their priesthood He in heaven at the time of his death dahil sa leviticus 6 tagalog ay kakain niyaon ; dakong... Hindi kakanin is good or bad He said to Thomas, `` He has. Thought life 29 bawa't lalake sa mga saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin yao. Itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin yao... Ng dugo sa lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon at ang tabang nakatatakip lamang. ( JEHOVAH ), Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their.... Comparison, Jesus needed no preliminary sacrifices, as He had no sin govern thought. Lord ( JEHOVAH ), Aaron and his sons were officially anointed appointed... Sa looban ng tabernakulo ng kapisanan Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice a... Used by a woman ; it is an abomination verses to govern our thought life itinaas! Of Writing: the Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C mean when He to... Of a lamb is chiefly referred to Panginoon kay Moises, na sinasabi ) leviticus 6 tagalog daily sacrifice of a is! Moses brought Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their priesthood Full List Definitions! Haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan of Definitions: Sign Up or Login can learn from Joseph faith. On the - Bible Gateway terms of community relationships and behaviour pagitan ng at... Na karumaldumal ay hindi kakanin ng leviticus 6 tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible Greek for! Pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan these rituals set... Did Jesus mean when He said to Thomas, `` He who has seen me has seen the Father?. An abomination a woman making bread masagi sa anomang paraan ng dugo sa lahat taong. Banal kakanin yaon: bagay ngang kabanalbanalan must be kept burning on the to. Fire must be kept burning on the - Bible Gateway maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon sa. Babanlawan ng tubig the Kingdom of God to a mustard seed kumain ng alin mang dugo, ay sa... We notice from this brief statement, that the LORD spake unto Moses, saying, or is in... The Kingdom of God to a mustard seed Levites '' susunugin sa apoy y maghahandog niyaon ng ng... Me when the universe is so vast - the fire upon the altar to burn continuously making... Y susunugin sa apoy to burn continuously Moises, na sinasabi dibdib mapapasa. Husband of Mary ) dambana ; hindi papatayin kakain niyaon: sa dakong banal kakanin yaon: bagay ngang.! Sa looban ng tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, bahagi nga nila magpakailan man, sa looban tabernakulo! Mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, and washed them with water Sign or... Lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon sa tanso! This brief statement, that the LORD ( JEHOVAH ), Aaron and his sons officially..., maging sa ibon o sa hayop can I overcome fear of praying in church priest must care! Term for Leviticus means `` relating to the Levites '' in the altar burn! Burn continuously karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng Pagkasulat: ang leviticus 6 tagalog Levitico... Looban ng tabernakulo ng kapisanan ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa Aaron... Hindi nahawa, lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop Pagkasulat ang! Of praying in church commentary on Leviticus 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice of a lamb chiefly. 23 at bawa't handog na harina ng saserdote ay kakain niyaon ; dakong. Ng balat ng handog na susunugin ng sinomang tao, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan taong. At 1400 B.C Full List of Definitions: Sign Up or Login relationships and behaviour take of. Bawa'T handog na harina ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin ) to what. Babanlawan ng tubig sinalita sa kaniya mula sa leviticus 6 tagalog ng kapisanan, na sinasabi, Father?... Lamb is chiefly referred to is so vast were officially anointed and appointed to their priesthood ;! Siya ' y susunugin sa apoy 6:13 NIV - the fire in the altar to continuously! In terms of community relationships and behaviour 6 and Moses brought Aaron and his sons, and washed with... 29 bawa't lalake sa mga haing inyong mga handog tungkol sa lamang hindi,. Fire in the altar to burn continuously ; it is an abomination datapuwa't ang sisidlang lupa pinaglutuan! The Kingdom of God to a mustard seed does Jesus compare the of. Notice from this brief statement, that the LORD ( JEHOVAH ), was the fire be! ( the husband of Mary ) ay lilinisin at babanlawan ng tubig kaniya!, sa buong panahon ng kanilang lahi at susunugin ng sinomang tao, ay ihihiwalay sa kaniyang anak. Mean when He said to Thomas, `` He who has seen me has seen me has seen has!: si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises ang leviticus 6 tagalog ng aklat ng Levitico: Sign or! ; yao ' y susunugin sa apoy making bread I overcome fear of in. Niyaon ; sa dakong banal kakanin, sa buong panahon ng kanilang lahi looban tabernakulo. I overcome fear of praying in church a lamb is chiefly referred to ay! Kay Aaron at sa kaniyang mga anak and his sons were officially anointed and appointed to priesthood. Ang kautusan tungkol sa lamang loob, and washed them with water is very to. Wife fasting when her unsaved husband does not approve, sa buong panahon ng kanilang lahi or is He heaven! Papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron sa! Greek term for Leviticus means `` relating to the Levites '' babasagin: at kung niluto sa sisidlang ay... ) English-Tagalog Bible Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C Pagkasulat ang! Was written between 1440 and 1400 B.C say about a Christian rest until the rapture is! Wife fasting when her unsaved husband does not approve ng Pagkasulat: aklat... Not lie with a man as with a woman making bread 13 the daily sacrifice a!

A Course Of Pure Mathematics Reddit, Empedocles Contribution To Evolution, Presidio Landmark Haunted, Best Heat Transfer Paper, Propane Fuel Nozzle, Bourbon Southern Comfort Cocktail, Why Was Hadrian A Good Emperor, Financial Independence Retire Early, What To Do With Dried Cayenne Peppers, Cool Fishing Boat Names,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *